Област рада

Адвокатска канцеларија кроз многобројност предмета у којима заступа физичка и правна лица, установе и одрећене компаније, настоји да стекне што већу стручност у појединим областима правне праксе.

Досадашње заступање клијената се огледа кроз:

Грађанско право / грађанско, облигационо, стварно, породично и наследно право.

Привредно право / приватизација, концесија, страна улагања, право конкуренције, хартије од вредности, ликвидација, стечај, корпоративно право и међународно привредно право.

Пореско право.

Банкарско право.

Непокретности / промет непопокретности, озакоњење непокретности, документација приликом изградње.

Враћање одузете имовине и обештећење – реституција, рехабилитација.

Управни поступак.

Управни спор.

Уговори.

Накнада материјалне, нематеријалне штете и изгубљене добити.

Радно право.

Медијација.

Други законом предвиђени поступци сходно потребама наших клијената.