Област рада

Адвокатска канцеларија кроз многобројност предмета у којима заступа физичка и правна лица, установе и одрећене компаније, настоји да стекне што већу стручност у појединим областима правне праксе.

Досадашње заступање клијената се огледа кроз:

Грађанско право

Грађанско, стварно, облигационо, породично и наследно право.

Привредно право

приватизација, концесија, страна улагања, право конкуренције.

Пореско право

Заступање интереса физичких, правних лица и других институција пред проеским органима.

Банкарско право

Заступанје физичких, правних лица или институција у поступку уговорног односа са банкама.

Непокретности

промет и озакоњење непокретности, документација приликом изградње.

Pеституција, рехабилитација

Враћање одузете имовине и обештећење.

Управни поступак

Заступање физичких, правних лица и других институција пред свим управним органима.

Управни спор

Заступање у управном спору.

Уговори

Састав свих уговорних односа по захтеву странака.

Накнада штете 

Mатеријалне и нематеријалне као и изгубљене добити.

Радно право

Заступање послодаваца или запослених у судском, управном или дисциплинском поступку.

Медијација

Заступање физичких, правних лица или институција у поступку медијације.

Потребе клијената

Другим законом предвиђени поступци сходно потребама наших клијената.